•  

    Suport telefonic

    (+40) 741-593-692

  •  

    Disponibilitate

    Luni - Vineri 08.00 - 16.00

GDPR

Regulamentul privind protecția vieții private și regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul I

 

Principiile de bază

 

Misiunea site-ului BUARIA este de a crea cele mai confortabile, sigure și bune condiții pentru utilizatorii noștri, care aleg să utilizeze serviciile noastre pentru căutarea de noi oportunități de lucru pe piețele muncii din Olanda, Marea Britanie si alte tari din UE.

 

Siguranța datelor dvs. cu caracter personal este pentru noi crucială, în orice situație. De aceea la crearea, implementarea și utilizarea sistemului nostru informatic și a politicii noastre privind protecția datelor cu caracter personal suntem ghidați, în special, de următoarele principii:

 

·         Datele cu caracter personal ale consumatorilor noștri pot fi prelucrate doar în mod legal, corect, transparent și în relația cu Persoanele vizate doar în așa fel, încât să nu fie încălcate drepturile lor fundamentale în temeiul Legii nr. 122/2013 Col. de legi privind protecția datelor cu caracter personal, cu completări și modificări ulterioare (numită în continuare “Legea nr. 122/2013 Col. de legi“), al Legii nr. 18/2018 Col. de legi privind protecția datelor cu caracter personal, cu completări și modificări ulterioare (numită în continuare “Legea nr. 18/2018 Col. de legi“), Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 2016/679/CE privind protecția persoanelor fizice la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, abrogând Directiva 95/46/CE (numit în continuare “Regulament GDPR“) și al altor acte legislative Uniunii Europene. [în baza § 6 din Legea nr. 18/2018 Col. de legi și a Art. 5 pct. 1 lit. a) din Regulamentul GDPR] 

·          Datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri se pot obține numai în scopuri concrete, explicit specificate și legitime, neputând fi prelucrate în continuare într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal este posibilă doar în scop de arhivare, în scop științific, în scopul cercetării istorice sau în scop statistic, dacă aceasta este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene, și dacă sunt respectate măsurile de protecție adecvată a drepturilor persoanelor vizate, în temeiul acestei legislații. [în baza § 7 din Legea nr. 18/2018 Col. de legi și a Art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul GDPR]

 

 

·         Datele cu caracter personal prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante și limitate în măsura necesară scopului pentru care sunt procesate. [în baza § 8 din Legea nr. 18/2018 Col. de legi și a Art. 5 pct. 1 lit. c) din Regulamentul GDPR]

 

·         Datele cu caracter personal prelucrate trebuie să fie corecte și actualizate în funcție de necesitate; trebuie luate măsuri adecvate și eficiente pentru a se asigura că datele cu caracter personal, incorecte din punctul de vedere al scopului în care sunt procesate, să fie șterse sau corectate neîntârziat. [pe baza § 9 din Legea nr. 18/2018 Col. de legi și a Art. 5 pct. 1 lit. d) din Regulamentul GDPR]

 

·         Datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanei în cauză cel mai târziu până când sunt necesare pentru scopul în care aceste date sunt procesate; datele cu caracter personal se pot păstra mai mult timp, decât este necesar pentru procesare, exclusiv în scopul arhivării, în scop științific, în scopul cercetării științifice sau în scop statistic, pe baza unor reglementări legale speciale din Uniunea Europeană, dacă sunt respectate garanții adecvate privind protecția drepturilor persoanei în cauză în temeiul acestor reglementări. [în baza § 10 din Legea nr. 18/2018 Col. de legi și a Art. 5 pct. 1 lit. e) din Regulamentul GDPR]

 

·         Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate într-un mod care să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, o securitate rezonabilă a datelor cu caracter personal, inclusiv protecție împotriva prelucrării neautorizate a datelor cu caracter personal, prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal, pierderii accidentale a datelor cu caracter personal, ștergerii datelor cu caracter personal sau a deteriorării datelor cu caracter personal. [în baza § 11 din Legea nr. 18/2018 Col. de legi și a Art. 5 pct. 1. lit. f) din Regulamentul GDPR]

 

·         Societatea noastră este conștientă de responsabilitatea sa de a respecta principiile de bază ale prelucrării datelor cu caracter personal, conform legislației din  Uniunea Europeană, responsabilitatea privind conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal cu aceste principii și pentru respectarea obligației de a putea demonstra această conformitate la cererea autorităților administrative relevante. [ Regulamentul GDPR]

 

·         La prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri trebuie respectate, indiferent de cetățenia sau domiciliul acestora, drepturile și libertățile lor personale, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. [ Regulamentul GDPR] 

 

·         Dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu este un drept absolut; acesta trebuie considerat în raport cu funcția sa în cadrul societății și trebuie să fie echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității.Regulamentul GDPR] 

 

·         Orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să fie legală și corectă. Pentru persoane fizice ar trebui să fie transparentă cu privire la obținere, utilizare, consultare sau altfel de prelucrare a datelor cu caracter personal referitoare la acestea, precum și cu privire la măsura în care aceste date cu caracter personal sunt sau vor fi prelucrate. Regulamentul GDPR] 

 

·         Datele cu caracter personal trebuie prelucrate astfel încât să se asigure securitatea și confidențialitatea adecvată a datelor cu caracter personal, incluzând prevenirea accesului neautorizat la datele cu caracter personal și la dispozitivele folosite la prelucrarea sau utilizarea neautorizată a acestor date și dispozitive. [ Regulamentul GDPR] 

 

·         Pentru ca prelucrarea să fie legală, datele cu caracter personal pot fi prelucrate doar pe baza consimțământului persoanei în cauză sau pe orice altă bază legitimă stabilită în legislația  Uniunii Europene. [ Regulamentul GDPR] 

 

·         Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie, de asemenea, considerată legală, dacă este necesară pentru protejarea interesului esențial pentru viața persoanei în cauză sau a altei persoane fizice. Prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza interesului vital pentru o altă persoană fizică trebuie efectuată, în principiu, doar în cazul în care o astfel de prelucrare nu se poate baza, în mod evident, pe o altă bază juridică. [Regulamentul GDPR] 

 

·         Interesele legitime ale operatorului, inclusiv ale operatorului căruia aceste date cu caracter personal îi pot fi furnizate, sau ale terței părți, pot furniza un temei juridic pentru prelucrare, cu excepția cazului în care prejudiciază interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză, ținând seama de așteptările rezonabile ale persoanelor în cauză pe baza relației acestora cu operatorul. [Regulamentul GDPR] 

 

 

·         Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care aceste date au fost obținute inițial trebuie permisă numai dacă această prelucrare este compatibilă cu scopurile pentru care datele cu caracter personal au fost obținute inițial. În acest caz, nu este necesar niciun alt temei juridic separat care să permită obținerea de date cu caracter personal. [Regulamentul GDPR] 

 

·         Dacă persoana în cauză și-a exprimat consimțământul sau dacă prelucrarea se bazează pe legea Uniunii sau a unui stat membru, care constituie o măsură necesară și adecvată într-o societate democratică, în special pentru protejarea intereselor publice importante, operatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a prelucra în continuare datele cu caracter personal, indiferent de compatibilitatea scopurilor. [ Regulamentul GDPR] 

 

·         Prelucrarea fotografiilor nu ar trebui să fie considerată sistematic ca prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal, deoarece delimitarea termenului de date biometrice se va referi la acestea doar în cazurile în care se prelucrează cu mijloace tehnice speciale care permit sau confirmă identitatea unică a persoanei fizice. [ Regulamentul GDPR]

 

·         Categoriile speciale de date cu caracter personal care implică o protecție mai mare ar trebui prelucrate doar în scopuri medicale, dacă acest lucru este necesar în beneficiul persoanelor fizice și al societății în ansamblu. [Regulamentul GDPR] 

 

·         Principiul transparenței impune ca toate informațiile destinate publicului sau persoanei vizate să fie concise, ușor accesibile și inteligibile, formulate clar și simplu și, dacă este cazul, ușor de vizualizat. Astfel de informații ar putea fi furnizate în formă electronică, de exemplu la comunicarea cu publicul prin intermediul site-ului web. [Regulamentul GDPR] 

 

·         Principiile procesării corecte și transparente impun informarea persoanei în cauză cu privire la existența operațiunii de prelucrare și a scopurilor acestora. Operatorul ar trebui să furnizeze persoanei vizate toate celelalte informații necesare pentru  a garanta o prelucrare echitabilă și transparentă, ținând cont de circumstanțele specifice și contextul în care se prelucrează datele cu caracter personal. În plus, persoana vizată ar trebui să fie informată cu privire la existența profilării și a consecințelor unei astfel de profilări. [ Regulamentul GDPR]

 

·         Totuși, nu este necesară obligația de a furniza informații referitoare la prelucrarea persoanei vizate, dacă a primit deja astfel de informații, dacă înregistrarea sau furnizarea de date cu caracter personal este stabilită explicit prin lege sau dacă furnizarea de informații persoanei vizate se dovedește a fi imposibilă sau dacă necesită eforturi excesive. [ Regulamentul GDPR] 

 

·         Operatorul ar trebui să utilizeze toate măsurile rezonabile pentru verificarea identității persoanei vizate care solicită accesul la date, în special pentru serviciile online și identificatorii online. [ Regulamentul GDPR] 

 

·         Persoana vizată ar trebui să aibă dreptul de a corecta datele cu caracter personal care o privesc, precum și „dreptul de a uita“, în cazul în care păstrarea unor astfel de date încalcă legile Uniunii Europene aplicabile operatorului. Persoana vizată are dreptul ca datele sale cu caracter personal să fie șterse și să nu mai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost obținute sau prelucrate într-un alt mod, în cazul în care persoana vizată și-a retras consimțământul sau se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc sau în cazul în care prelucrarea datelor sale cu caracter personal nu este în conformitate cu prezentul regulament din alte motive. Totuși, păstrarea în continuare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie legală în cazurile în care este necesară pentru exercitarea libertății de exprimare și a dreptului la informare, pentru îndeplinirea obligațiilor legale, pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public sau exercitarea autorității publice încredințate operatorului, din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopul arhivării în interes public, în scopul cercetării științifice sau istorice, în scop statistic sau pentru demonstrarea, aplicarea sau apărarea drepturilor legale. [Regulamentul GDPR] 

 

·         Probabilitatea și gravitatea riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate ar trebui stabilită în funcție de natura, măsura, contextul și scopurile prelucrării. Riscul ar trebui evaluat pe baza evaluării obiective prin care se stabilește dacă operațiunile de prelucrare includ riscuri sau riscuri mari. [ Regulamentul GDPR]

 

Personalul nostru responsabil efectuează și evaluează în mod regulat riscurile și gestionarea lor eficientă privind datele cu caracter personal ale tuturor utilizatorilor paginilor noastre web. Am aplicat, pentru protejarea activelor importante, un spectru larg de măsuri și elemente de siguranță pe care le adaptăm în mod constant celor mai recente cunoștințe și nevoi. În proiectarea acestora am utilizat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura accesibilitatea, integritatea și fiabilitatea sistemelor de management prin intermediul celor mai moderne tehnologii informaționale și pentru a proteja datele personale și comerciale delicate împotriva pierderii, deteriorării, furtului, modificării, distrugerii, respectiv pentru a păstra confidențialitatea datelor prelucrate și a identifica fără întârziere problemele potențiale și sursele de perturbare, străduindu-ne să le prevenim în limita posibilităților.

 

Articolul II

 

Definiții ale termenilor

 

În cadrul textului Regulamentului privind protecția vieții private și regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal utilizăm mai mulți termeni de specialitate. În mod sigur, scopul nostru nu este acela de a vă încărca cu terminologie complicată și greoaie. Însă este recomandabil, atât pentru informarea dvs. cât și pentru feedback, dacă regulamentul nostru va opera direct termenii utilizați de legislația europeană, să puteți controla oricând modul de definire a protecției dvs. și a datelor dvs. cu caracter personal din acest regulament. De aceea vă prezentăm mai jos lista definițiilor celor mai importanți termeni de specialitate, utilizați în prezentul regulament.

 

·         Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

·         – Persoană vizată sunteți, în cazul utilizării paginilor noastre web, a serviciilor noastre electronice sau de altă natură, tocmai dvs., fiind vorba despre datele dvs., pe care le colectăm de la dvs., cu scopul furnizării  serviciilor convenite.

 

·         Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

·          „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 

·         Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

 

·          Cu scopul creșterii eficienței căutării candidaților potriviți pentru desfășurarea activităților de muncă sau pentru furnizarea de servicii în cadrul relațiilor de lucru, comerciale și/sau civile pentru persoanele interesate, societatea noastră utilizează, în stadiul inițial al proceselor de selecție, metode de profilare a candidaților. Însă nicio decizie finală de creare, modificare sau încetare a oricăror obligații legale ale persoanelor vizate nu se bazează exclusiv pe metode automatizate de profilare. 

 

·         Sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

 

·         Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

 

·         Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 

·         Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

 

·         Partenerii de afaceri“ sunt companiile comerciale care în cadrul grupului nostru de afaceri participă la furnizarea de servicii pentru dvs.


 

Articolul III

 

Amploarea și scopul datelor cu caracter personal prelucrate

 

Amploarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, corespunde măsurii în care dvs. utilizați serviciile noastre, respectiv ale partenerilor noștri de afaceri. În cazul unui utilizator neînregistrat, anonim, care navighează prin sistemul nostru, vom colecta o gamă complet diferită decât în cazul utilizatorului serviciilor noastre cu care am convenit că îi vom căuta și asigura personal de îngrijire adecvat, precum și în cazul utilizatorului cu care am convenit că îi vom căuta oportunități de angajare în domeniul industrial.

 

Prezentăm mai jos principalele categorii de utilizatori ai serviciilor noastre și amploarea datelor lor cu caracter personal, pe care le prelucrăm.

 

1.     Utilizator neînregistrat al site-ului nostru 

Chiar când nu sunteți înregistrat ca utilizator al site-ului nostru, putem colecta în mod automat anumite informații despre dvs., utilizând cookie-uri (prezentate mai jos). Informațiile pe care le putem colecta astfel includ adresa IP, identificatorul unic al dispozitivului dvs. prin care navigați pe site-ul nostru, caracteristica browserului dvs., caracteristica dispozitivului dvs., sistemul de operare, preferințele de limbă, adresele URL de referință, informații privind operațiunile efectuate pe site-ul nostru, data și ora vizitării site-ului nostru și alte statistici privind utilizarea acestora. 

 

Modulele cookie

 

Pentru a vă asigura cea mai bună experiență de utilizator, stabilitate și viteză a paginilor noastre web, precum și securitatea conturilor dvs. de utilizator și pentru a optimiza serviciile noastre pentru dvs., folosim pe paginile noastre web module cookie.

 

Cookie-urile sunt mici fișiere stocate pe dispozitivul dvs. de navigare (calculator, mobil, tabletă etc.) care permit funcționarea site-urilor noastre. Modulele cookie permit recunoașterea dispozitivului dvs., asigurarea accesului dvs. pe paginile noastre web sau pot afla dacă cineva încearcă să vă acceseze contul dintr-un alt dispozitiv. Modulele cookie pot fi utilizate în diferite scopuri. Vă pot recunoaște la vizitarea site-ului nostru, pot memora setările dvs. și vă pot furniza o setare personalizată. Modulele cookie cresc, de asemenea, securitatea și viteza de utilizare a site-ului nostru.

 

Utilizăm module cookie pe site-ul nostru și în aplicațiile mobile. Orice browser care încarcă acest site va descărca modulele noastre cookie. Modulele cookie folosite de noi pot fi împărțite în permanente și unică folosință.

 

Modulele cookie permanente ne permit să vă recunoaștem ca utilizator existent, prin urmare vă este mai ușor să reveniți pe site-ul nostru și să utilizați serviciile și funcțiile site-ului nostru fără să vă înregistrați din nou. Când vă înregistrați, modulele cookie permanente rămân în browserul dvs., iar când reveniți pe site-ul nostru, vor fi citite din nou.

 

Cookie-urile de unică folosință sunt stocate numai pe durata comunicării cu paginile noastre web, de ex. o vizitare a site-ului nostru sau o pornire a browserului.

 

Modulele cookie ne ajută, de asemenea, să înțelegem modul de funcționare a paginilor noastre web în diverse locații și cum putem îmbunătăți serviciile și funcțiile sau accesul dvs. la paginile noastre din alte web-uri și de la diferite aplicații și dispozitive.

 

În cazul în care nu doriți să folosim modulele cookie în timp ce vizitați paginile noastre web, puteți dezactiva unele dintre ele în setările browserului.

 

Însă dorim să vă atragem atenția că fără modulele cookie s-ar putea ca paginile noastre web și/sau alte servicii să nu funcționeze corect. Dacă veți continua să utilizați paginile noastre web, precum și aplicațiile web și mobile fără să schimbați setările browserului dvs., vom presupune că sunteți de acord cu primirea tuturor modulelor cookie de pe site-ul nostru, respectiv cu utilizarea de tehnologii similare pentru scopurile descrise în acest regulament.

Daca doriti de asemenea sa ne contactati, in scris sau telephonic prin intermediul site-ului, trebuie sa colectam din partea dvs urmatoarele date: Nume, adresa de email si numar de telefon.

 

2.     Utilizator înregistrat al paginilor noastre web

 

Dacă decideți să utilizați o gamă largă a serviciilor noastre rezervate utilizatorilor înregistrați ai paginilor noastre web, în momentul înregistrării vor fi colectate de la dvs. următoarele date cu caracter personal:

 

·         prenumele

·         numele

·         adresa de e-mail pentru înregistrare 

În cadrul contului de utilizator pe care vi-l creați pe pagina noastră web, pot fi prelucrate, dacă acceptați să le introduceți, și următoarele date cu caracter personal:

 

 

·         informații despre ofertele de muncă dorite

 

Datele cu caracter personal specificate la pct. 1) și 2) vor fi colectate și prelucrate în următoarele scopuri:

 

1.     Pentru a vă asigura servicii de cea mai bună calitate.

2.     Pentru a adapta cât mai bine conținutul paginilor noastre web, al ofertelor și al altor informații trimise, în funcție de preferințele dvs.

3.     Pentru a răspunde concret la întrebările sau solicitările dvs., în cazul în care ne contactați.

4.     Co consimțământul dvs. pot fi folosite ca date de contact pentru a oferi un marketing direct. Adică pentru a vă informa cât mai adecvat (prin mesaje e-mail, prin rețele de socializare, telefonic, prin sms-uri, în scris sau prin alte mijloace de comunicare) despre serviciile, , ofertele sau modificările noastre care v-ar putea interesa.

5.     Pentru a ne ajuta să creăm, să publicăm și să îmbunătățim conținutul paginilor noastre web și al serviciilor care să fie cât mai utile și mai relevante pentru dvs.

6.     Pentru a ne asigura că conținutul oferit prin intermediul acestor pagini web vă va fi prezentat în modul cel mai adecvat pentru dispozitivul dvs.,

7.     Pentru a dezvolta și îmbunătăți în continuare paginile noastre web și sistemele, pentru a vă servi cât mai bine. Acest lucru se referă în special la procesele și sistemele IT noi. Informații cu privire la dvs. pot fi folosite astfel pentru a testa noi  tehnologii IT și procese unde nu este posibilă sau adecvată utilizarea datelor model.

8.     Pentru a efectua o cercetare analitică asupra bazei noastre de clienți și candidați, în special cu privire la conținutul paginilor web și al serviciilor de interes,

9.     Pentru a investiga orice reclamații și/sau incidente de securitate,

10. Pentru a respecta obligația de a coopera cu instanțele, administrațiile, organele de drept și orice alte autorități cu care suntem obligați să procedăm astfel, în conformitate cu legislația Republicii Slovace și/sau legislația Uniunii Europene, precum și cu alte obligații legale.

3.    
Utilizatorul serviciilor noastre constând din căutarea unui loc de muncă adecvat și/sau a unor oportunități de afaceri

 

Unul din grupurile de utilizatori care vor beneficia, fără îndoială, de utilizarea paginilor noastre web și/sau a altor servicii, îl reprezintă pe utilizatorii care vizitează paginile noastre web și/sau încep colaborarea cu societatea noastră, pentru a căuta noi oportunități de angajare  și oportunități civile sau comerciale pentru prestări de servicii (oportunități de încheiere a contractelor de muncă având poziția de comerciant independent/PFA, respectiv deținător al unei autorizații similare în alte state membre ale Uniunii Europene cu clientul final al serviciilor furnizate de dvs.).

 

Pentru a vă putea oferi, direct sau prin intermediul partenerilor noștri de afaceri, servicii precum:

 

1.     Intermediere de oportunități de muncă în cadrul unui raport de muncă, al unei relații de muncă sau de afaceri care să corespundă solicitărilor, aptitudinilor, cunoștințelor dvs., experienței de muncă și altor condiții de calificare.

2.     Prezentarea și promovarea persoanei dvs., a profilului dvs. și a informațiilor despre dvs. celor interesați de munca sau serviciile dvs. (care vor fi, de asemenea, beneficiari ai datelor dvs. cu caracter personal) pentru a intermedia cele mai potrivite oportunități de muncă și afaceri/civile pentru dvs.

3.     Contactarea dvs. pe parcurs, pentru a vă informa cu privire la ofertele actuale care corespund cerințelor și aptitudinilor dvs.

4.     Verificarea abilităților dvs. lingvistice.

5.     Proiectarea, stilizarea și realizarea unui CV profesionist cu documentație fotografică, pentru a vă prezenta și promova la persoanele interesate de activitățile și serviciile dvs. (care vor fi, de asemenea, beneficiarii datelor dvs. cu caracter personal).

6.     Pregătirea, prelucrarea și controlul documentelor necesare stabilirii unei relații de muncă, de afaceri sau a unei relații similare între dvs. și persoana interesată de activitățile sau serviciile dvs. (care vor fi, de asemenea, beneficiarii datelor dvs. cu caracter personal), precum și a tuturor celorlalte documente necesare călătoriei dvs. în scopul furnizării serviciilor convenite

7.     Asigurarea cazării pe perioada în care veți efectua activitățile sau serviciile convenite beneficiarului final intermediat  (care vor fi, de asemenea, beneficiarii datelor dvs. cu caracter personal), în cazurile în care veți încheia un acord cu noi sau cu partenerii noștri de afaceri.

8.     Asigurarea sau organizarea transportului în cazurile în care veți încheia un acord cu noi sau cu partenerii noștri de afaceri.

9.     Intermedierea asigurărilor de călătorie/accident, dacă vor fi necesare.

10. Acordarea de asistență în cazul încetării anticipate a prestării dvs. la beneficiarii sau persoanele interesate de serviciile dvs. (adică beneficiarii datelor dvs. cu caracter personal) și asigurarea altor persoane cu scopul înlocuirii dvs. continue și rapide,

11. Căutarea imediată a unei oportunități de rezervă pentru prestarea activității/serviciilor dvs. în cazul încetării anticipate a oportunității precedente, intermediate de compania noastră sau de partenerii noștri de afaceri.

12. Controlul regulat al solicitanților sau al beneficiarilor activităților sau serviciilor dvs. (care vor fi, de asemenea, beneficiarii datelor dvs. cu caracter personal) pentru a verifica respectarea condițiilor de muncă, respectiv a condițiilor de furnizare a serviciilor către persoanele interesate, precum și a altor condiții convenite pentru persoanele interesate la beneficiarul muncii.

13. Desfășurarea periodică a negocierilor de afaceri cu solicitanții sau cu beneficiarii activităților/serviciilor dvs. (care pot fi beneficiari ai datelor dvs. cu caracter personal) pentru a negocia cele mai avantajoase condiții de muncă și salarizare, respectiv condiții de remunerare a solicitantului și de obținere de beneficii pentru dvs.

14. Punerea la dispoziție a listei actualizate și completate cu regularitate a locurilor de muncă și/sau a ofertelor de afaceri potrivite pentru dvs.

Arhivarea și prelucrarea transparentă a informațiilor și documentelor pe care ni le furnizați, cu posibilitatea de a face copii și extrase din acestea, trimiterea copiilor sau stabilirea transferării datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu Art. 20 din Regulamentul nr. 2016/679/CE.

15. Informarea dvs. regulată cu privire la noi beneficii oferite de compania noastră sau de partenerii noștri de afaceri.

 

 

Avem nevoie de la dvs. de mai multe date cu caracter personal. Mediul concurenței între noii solicitanți de locuri de muncă, respectiv solicitanți – persoane fizice autorizate care caută clienți noi, este atât de dezvoltat și dinamic, încât sunt adesea hotărâtoare cu privire la alegerea candidatului potrivit chiar și cele mai mici detalii privind caracteristicile lui personale și fizice, calificările, experiența de muncă anterioară, studiile, competențele lingvistice și, în unele situații, chiar și starea lui de sănătate.

 

Împreună cu partenerii noștri de afaceri suntem deosebit de interesați să căutăm pentru dvs. cele mai bune și potrivite oferte de muncă și/sau de afaceri, care să corespundă cel mai bine solicitărilor și calificării dvs. În plus, suntem la fel de interesați și avem responsabilitatea de a le asigura clienților noștri personalul cel mai bun și mai potrivit pentru efectuarea de activități/servicii, astfel încât, furnizând personal nepotrivit, neadaptabil sau nepregătit să nu punem în pericol sănătatea, securitatea, bunurile sau orice fel de valori și drepturi ale clienților, cărora le intermediem și recomandăm să utilizeze activitățile sau serviciile oferite de dvs. Vom colecta de la dvs. datele cu caracter personal în măsura solicitată de la clienții noștri care sunt interesați de tipurile activităților/serviciilor pe care le oferiți, acestea fiind cel mult următoarele:      

 

 

 

·         experiența de muncă anterioară

·         descrierile, afirmațiile și opiniile dvs. cu privire la propriile caracteristici

·         naționalitatea

cetățenia/cetățeniile

·         sexul

·         diplome,calificari

·         data nașterii

·         locul nașterii (strada, orașul, codul poștal)

·         prenumele

·         numele

·         vârsta

·         mărimea echipamentului de lucru/a hainelor (tricou, pantaloni, încălțăminte)

·         starea civilă

·         numărul de copii (numărul de copii de vârstă școlară, numărul de copii cu obligație de întreținere)

·         informații selectate privind starea dvs. de sănătate – alergii, boli cronice, medicamente utilizate

·         informații privind permisele de conducere pe care le dețineți

·         informații privind locurile de muncă actuale și anterioare (angajatorii actuali și anteriori, denumirile și descrierile pozițiilor de lucru, formele raporturilor de muncă și de afaceri, durata raporturilor de muncă

·         informații privind autorizațiile actuale și anterioare

·         informații privind concediul de maternitate/parental

·         informații privind beneficierea de pensie pentru limită de vârsta

·         adresa domiciliului stabil

·         adresa domiciliului temporar

·         adresa de corespondență

·         numărul/numerele de telefon

·         adresa/adresele de e-mail

·         disponibilitatea dvs. de a efectua munca/de a începe efectuarea serviciilor

·         tipurile de locuri de muncă sau alte activități economice pe care le căutați

·         informații despre educația dvs. (nivelurile de educație realizate, profilele/programe de studii, durata studiilor, instituțiile de învățământ, documente privind nivelurile de studiu)

·         Informații despre competențele dvs. lingvistice (limbi cunoscute, examene lingvistice absolvite, certificate)

·         Informații privind caracteristicile, abilitățile și alte trăsături de caracter furnizate de propria caracterizare sau de caracterizările oferite de terțe persoane

·         Informații despre relațiile dvs. contractuale cu compania noastră și/sau partenerii noștri de afaceri

·         Informații despre persoanele apropiate/de contact, astfel: prenumele, numele, nr. de telefon, adresa de e-mail, starea civilă – compania noastră va fi autorizată să vă solicite consimțământul acestei persoane de contact de a furniza date cu caracter personal,

·         orice alte informații pe care ni le furnizați prin trimiterea sau punerea la dispoziție a CV-ului dvs., a scrisorilor de intenție, a cererilor, aplicațiilor, a documentelor personale, a documentelor de studii, a certificatelor și confirmărilor privind calificarea dvs. sau experiența de muncă anterioară.

 

Datele dvs. cu caracter personal, specificate mai sus, vor fi colectate în scopurile enumerate mai sus, în următoarele moduri:

·         prin informațiile pe care le furnizați la înregistrare și la utilizarea contului dvs. de pe paginile noastre web,

·         prin intermediul interviurilor personale, efectuate cu personalul desemnat al companiei noastre sau al partenerilor noștri de afaceri,

·         prin informațiile pe care le furnizați telefonic sau prin mesajele SMS,

·         prin informațiile pe care ni le furnizați electronic, în special, dar nu exclusiv, prin e-mailuri, chat, apeluri electronice, și/sau apeluri video (Skype etc.),

·         prin interacțiuni cu compania noastră, respectiv cu partenerii noștri de afaceri și cu angajații noștri, respectiv cu angajații partenerilor noștri de afaceri, prin intermediul instrumentelor rețelelor de socializare (Facebook,  LinkedIn etc.),

·         prin interacțiuni cu compania noastră, respectiv cu partenerii noștri de afaceri și cu angajații noștri, respectiv cu angajații partenerilor noștri de afaceri la evenimentele și acțiunile de recrutare organizate de compania noastră, respectiv de partenerii de afaceri ai companiei noastre,

·         prin prelucrarea documentelor dvs., pe care ni le furnizați, în special, dar nu exclusiv, a CV-urilor, scrisorilor de intenție, cererilor, aplicațiilor, documentelor personale, documentelor de studiu, a certificatelor și confirmărilor privind calificarea dvs. sau experiența de lucru anterioară.

 

 

 Articolul IV

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

 

Durata prelucrării și stocării datelor dvs. cu caracter personal va depinde direct de amploarea serviciilor noastre pe care le veți utiliza. În principiu putem spune că datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate, în măsura necesară, cel puțin pe perioada în care vă veți demonstra interesul pentru serviciile noastre (utilizarea paginilor web, logarea în contul dvs. de utilizator, durata relațiilor civile, comerciale sau de lucru cu compania noastră) și până la expirarea tuturor perioadelor administrative legale ,pana la incetarea activitatii companiei noastre.

 

Articolul V

 

Furnizarea și punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal beneficiarilor și terților

 

Condițiile și măsura furnizării datelor dvs. cu caracter personal depind în totalitate de amploarea serviciilor noastre pe care alegeți să le utilizați.

 

1.     Utilizatorul neînregistrat al paginilor noastre web 

 

Dacă navigați pe paginile noastre web ca utilizator neînregistrat, datele anonime specificate la Articolul III, pct. 1 nu sunt partajate cu alți beneficiari și/sau terțe persoane, fiind destinate exclusiv îmbunătățirii funcționalității paginilor noastre web, lărgirii și îmbunătățirii funcțiilor acestora și adăugării de conținut despre care s-au interesat utilizatorii noștri.

 

2.     Utilizatorul înregistrat al paginilor noastre web 

 

Dacă vă înregistrați pe paginile noastre web fără a vă exprima în mod demonstrabil interesul pentru oricare din serviciile noastre, datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate partenerilor noștri de afaceri, cu scopul de a vi se adresa cu oferta noastră de servicii, respectiv de servicii ale partenerilor noștri de afaceri.

 

3.     Utilizatorul serviciilor noastre constând din căutarea oportunităților de muncă sau comerciale

 

Dacă încheiați cu compania noastră un acord sau contract de mediere, al cărui obiect va fi căutarea oportunităților de muncă, eventual vă confirmați prin orice altă acțiune incontestabilă interesul ca compania noastră să înceapă căutarea oportunităților menționate mai sus, atunci datele dvs. cu caracter personal, în măsura necesară, dar în general următoarele:

·         nume, prenume

·         prezentare scurtă proprie și caracterizare proprie

·         competențe lingvistice

·         informații privind cel mai înalt grad de studiu

·         informații privind cursurile și formările absolvite

·         informații privind experiența de lucru anterioară

·         evaluare scurtă din partea companiei noastre

·         data la care sunteți dispus să începeți serviciul, respectiv să furnizați serviciile convenite

·         vârsta

·         data nașterii

·         naționalitatea

·         adresa domiciliului stabil

·         starea civilă (singur/singură, măritată/însurat, divorțat/divorțată, văduv/văduvă)

·         informații privind permisul de conducere

 

trimise beneficiarilor care pe baza solicitărilor dvs. (de ex. țara de reședință a solicitantului, regiunea/regiunile specificate, competențele lingvistice necesare, natura activității efectuate etc.)  care se vor profila ca doritori ai activității dvs. de lucru sau servicii. În caz de interes din partea dvs., precum și de interes din partea solicitanților, acestora li se pot trimite alte date ale dvs., specificate la Articolul III, pct. 3. din prezentul Regulament privind protecția vieții private și regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Articolul VI

 

Drepturile persoanelor vizate

 

Ca persoană vizată, adică persoană ale cărei date cu caracter personal le procesăm, aveți următoarele drepturi cu privire la compania noastră, ca operator al sistemului informatic cu ajutorul căruia sunt procesate:

 

1.     Dreptul de a primi de la noi o confirmare privind procesarea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul de acces la aceste date și dreptul la informații cu privire la:

·         scopul/scopurile procesării acestora

·         categoriile de date cu caracter personal în cauză

·         categoriile de beneficiari cărora le-au fost / le vor fi furnizate datele dvs. cu caracter personal

·         dreptul dvs. de a solicita corectarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal,

·         dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

·         sursa din care am obținut datele dvs. cu caracter personal

 

Dorim să adăugăm că răspunsurile la aceste întrebări, cu excepția confirmării legate de procesarea datelor dvs. cu caracter personal, se găsesc deja în prezentul Regulament privind protecția vieții private și regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

2.     Dreptul de a ne solicita corectarea și completarea datelor dvs. cu caracter personal.

 

3.     Dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal care se referă la dvs., în conformitate cu prevederile Articolului 17 din Regulamentul GDPR.

 

4.     Dreptul de a ne solicita limitarea procesării datelor cu caracter personal, în conformitate cu Articolul 8 din Regulamentul GDPR.

 

Dorim să subliniem faptul că orice limitare a domeniului de procesare a datelor dvs. cu caracter personal, față de domeniul de aplicare solicitat de compania noastră poate avea drept consecință imposibilitatea sau capacitatea limitată a companiei noastre de a vă furniza serviciile .

 

5.     Dreptul de a obține de la noi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, și anume în format structurat, utilizat în mod obișnuit, cât și în format electronic și dreptul de a transfera aceste date altui operator.

 

Articolul VII

 

Formularea consimțământului persoanei vizate cu privire la procesarea datelor sale cu caracter personal:

 

Persoana vizată, în conformitate cu Articolul 6 pct. 1 lit. a) Din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin care este abrogată Directiva 95/46/CE (numită în continuare „Regulamentul GDPR“), declară că acordă: 

·         în mod liber,

·         serios,

·         categoric,

·         în mod clar,

·         familiarizându-se cu Politica de confidențialitate și principiile prelucrării datelor cu caracter personal, întocmite și emise de Operator

·         recunoscând toate consecințele juridice ale acțiunilor sale,

c o n s i m ț ă m â n t u l 

– companiei SC BUARIA SRL cu punct de lucru: Oradea, Str Aurel Lazar nr 4, etaj 1 apartament 10, jud Bihor, Romania pentru procesarea datelor sale cu caracter personal, furnizate prin intermediul:

 

·         informațiilor pe care Persoana vizată le-a specificat sau le va specifica în timpul înregistrării și utilizării ulterioare a contului său de utilizator, creat pe paginile web ale Operatorului,

·         minutelor/proceselor verbale întocmite pe baza interviurilor personale realizate cu Persoana vizată de către personalul autorizat al Operatorului

·         informațiilor pe care Persoana vizată le-a furnizat sau le furnizează Operatorului și/sau partenerilor săi de afaceri telefonic, respectiv prin SMS-uri,

·         informațiilor pe care Persoana vizată le-a furnizat sau le va furniza Operatorului, în special, dar nu numai, prin e-mail, prin chat/uri online și prin alte instrumente pentru apeluri electronice tip conferință și/sau apeluri video (Skype etc.) și prin alte forme similare de comunicare electronică,

·         interacțiunilor Persoanei vizate cu Operatorul și cu angajații săi prin intermediul instrumentelor rețelelor de socializare (Facebook, LinkedIn, Whatsapp etc.),

·         interacțiunilor Persoanei vizate cu Operatorul și angajații lui la evenimentele și acțiunile de recrutare organizate, co-organizate sau la care participă Operatorul, respectiv angajații lui

·         oricăror documente pe care Persoana vizată le-a furnizat Operatorului, în special, dar nu numai, CV-uri, scrisori de intenție, cereri, aplicații, documente personale, documente de studii și certificate care atestă calificarea sau experiența anterioară,

 

în sensul Art. III pct. 1, 2 sau 3, în funcție de gradul de cooperare convenit între Persoana vizată și Operatorii și pentru scopurile corespunzătoare, prevăzute la Art. III pct. 1, 2 sau 3, corespunzătoare diferitelor grade de cooperare.

 

Persoana vizată ia la cunoștință că, pe lângă consimțământul său explicit, respectiv în funcție de amploarea convenită a gradului de cooperare cu Operatorul/Operatorii, motivul legal pentru procesarea datelor sale cu caracter personal poate fi și faptul că:

 

1.     Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate este necesară în temeiul contractului cu Operatorul, a cărui parte este Persoana vizată sau pentru ca pe baza acestuia să se ia măsuri înainte de încheierea contractului;

2.     Procesarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului;

 

 

 

Persoana vizată își exprimă consimțământul cu procesarea datelor sale cu caracter personal pentru o perioadă determinabilă pe baza criteriilor stabilite în Art. IV al Regulamentului privind protecția vieții private și regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Persoana vizată este, de asemenea, de acord că Operatorii au dreptul să transfere datele sale cu caracter personal, în măsura necesară și în funcție de gradul de colaborare convenit, în conformitate cu Art. III din Regulamentul privind protecția vieții private și regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și unor terțe persoane, în măsura și pentru scopurile specificate la Art. V din Regulamentul privind protecția vieții private și regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Persoana vizată are dreptul, în orice moment, să-și retragă consimțământul. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea procesării pe baza consimțământului înainte de revocarea sa. Pe lângă revocare, persoana vizată are și toate celelalte privilegii menționate la Art. VI din Regulamentul privind protecția vieții private și regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.